สบายดีหลวงพระบาง
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ บินตรงจากเชียงใหม่
ประเทศ : ลาว
ระยะเวลา : -
ช่วงการเดินทาง : 1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
ราคาเริ่มต้น : 0 บาท

สบายดีหลวงพระบาง

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่  01 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558  

โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ บินตรงจากเชียงใหม่

 

ROUTE

HOTEL

TYPE

NO

SELLING (THB)

.CNX – LPQ - CNX

Muangthong Hotel

 

 

Deluxe

Single

12,300

Twin

10,200

Child with Bed

 8,400

Child No Bed

 7,000

Villa Maly

 

Superior

Single

22,600

Twin

15,500

Child with Bed

10,000

Child No Bed

  7,300

Villa Santi

Superior

Single

14,700

Twin

11,500

Child with Bed

8,700

Child No Bed

7,300

Manoluck Hotel

Standard

Single

12,400

Twin

10,300

Child with Bed

8,100

Child No Bed

7,300

Xlengthong Palace

Deluxe

Single

22,600

Twin

15,500

Child with Bed

8,700

Child No Bed

6,700

 

ราคารวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่านต่อห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง – เชียงใหม่ พร้อมภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าประกันอุบติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

 •  ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ทิปต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกภายใน 15-30 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 75% ของราคาขายของแพคเกจ
 • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ของราคาขายของแพคเกจ
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

 

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ตังแต่วนที่ 01 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น

2. หากชาระด้วยบัตรเครดิต American Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมอีก 4 % จากราคาสุทธิ่

3. รายการข้างต้นจำเป็ นต้องทาการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง

4. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงวันเดินทาง เทียวบิน และไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินไม่วากรณีใดๆทังสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษทฯ ทั้งหมด

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจา และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทังสิ้น

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และเสียมราฐปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง บริษทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ้น

7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะงดการเดินทางงดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

8. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค

© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top