แพ็กเกจทัวร์อเมริกา 9 วัน
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีนาเบย์ แซนด์ เกาะเซ็นโตซ่า สวนนกจูล่ง
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 9 วัน
ช่วงการเดินทาง : 1 ม.ค. 2555 - 3 มี.ค. 2555
ราคาเริ่มต้น : 90,000 บาท

รายละเอียดราคาแพคเกจทัวร์

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ โดย สายการบิน Silk Air
  - ค่ารถรับส่งสนามบิน ไป - กลับ
  - ค่าห้องพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน(Double room) / 3 ท่าน (Triple room))
  - ห้องพัก รวม Hotel service charge และ Singapore goverment tax แล้ว
  - อาหาร เช้า 2 มื้อ
  - อาหาร เย็น 1 มื้อ
  - อาหาร กลางวัน 1 มื้อ
  - ทัวร์ Night adventure with dinner
  - ทัวร์ City experience with lunch
  - ทัวร์ Sentosa
  - ค่ารถรับส่ง เพื่อทำทัวร์ตามรายการที่ระบุในรายการทัวร์
  - ค่าบัตรผ่านเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  - ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลระหว่างทำทัวร์ ในประเทศสิงคโปร์
ราคาแพคเกจทัวร์ด้านบนไมได้่รวมถึงรายการดังต่อไปนี้

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  - อาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุ
  - แพคเกจนี้ไม่ใช่ทัวร์หมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์)
  - ไม่มีไกด์ไทย หรือเจ้าหน้าทีพูดภาษาไทยบริการในการเดินทาง
  - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดเพิ่มเฉพาะหน่วยงานที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกค้าทั่วไปไม่ต้องบวกส่วนนี้เพิ่ม)
โรงละครเอสพลานาค (Esplanade)
รูปปั้นสิงห์โตหรือ "เมอร์ไลอ้อน"

 

รายการเดินทาง

วันแรก เชียงใหม่ – สิงคโปร์

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่(อาคารใหม่) เคาน์เตอร์.....
เพื่อผ่านพิธีการต่างๆ เจ้าหน้าที่ของมานิตย์บริการท่องเที่ยวจะอำนวยความสะดวกให้ท่าน
11.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินซิลค์ แอร์เที่ยวบินที่ MI 701 บินตรงสู่สิงคโปร์ (โดยใช้เวลาบินประมาณ2 ชั่วโมง)
15.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงสิงคโปร์ ไกด์จะรอพบที่ประตูทางออกผู้โดยสาร โดยจะชูป้าย MANIT TRAVEL GROUP รถรับเพื่อนำเดินทางเข้าตัวเมือง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Night Safari ชมสัตว์นานาชนิด ที่ใช้ชีวิตยามค่ำคืน แล้วนำเดินทางกลับสู่ที่พัก

 

วันที่สอง สิงคโปร์ – ทัวร์เมืองสิงคโปร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางชม ตัวเมืองสิงคโปร์ เมืองทันสมัย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ และ เป็นเมืองท่าน้ำลึกแห่งใหญ่ที่ สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านผ่านชมตัวเมืองที่คึกคักและคับคั่งจอแจ โดยเริ่มที่สัญลักษณ์ของเกาะสิงคโปร์ ชมสิงโตทะเล หรือ Merlion, สนามหลวงสิงคโปร์, โรงทุเรียน (Esplanade Theatres), ศาลาว่าการเมือง, ศาลสูงสุด, ตึกรัฐสภา ฯลฯ จากนั้น นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนและวัดจีนในสิงคโปร์ หรือวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุด ที่วัดศรีมาเรียมมัน หรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดีย ที่ลิตเติ้ลอินเดีย ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า โดยการนั่งกระเช้าข้ามเกาะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะสิงคโปร์ และชมสิงโตทะเล ชม ประวัติศาสตร์ของเกาะสิงคโปร์ และการรวมเชื้อชาติ ที่น่าสนใจที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Image of Singapore จากนั้นนำท่านชม โลกใต้ทะเล Under Water World ที่มีฝูงปลาที่สวยงามและฉลามที่น่ากลัว
เย็น รับประทานอาหารเย็นในเกาะ ก่อนจบโปรแกรม นำท่านชมการแสดงแสง สี เสียง ที่มีชื่อเสียงและสวยงาม ใหม่ล่าสุดของเกาะ เซ็นโตซ่า Songs of the Sea แล้วนำเดินทางกลับสู่ที่พัก

 

วันที่สาม สิงคโปร์ – เชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
โปรแกรมอิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีอาหารเที่ยงและอาหารเย็น) อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย จาก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ห้าง Takashimaya, Tang, Lucky Plaza, Isetan หรือเลือกซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นของร้าน Giordano, Bossini ฯลฯ ตลอดถนน ออร์ชาร์ด
14.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ Mi 706 บินตรงสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top