บริการข้อมูลและรับทำวีซ่าท่องเที่ยว
โดย มานิตย์บริการท่องเที่ยว

กรุณาคลิกชื่อประเทศที่ต้องการดูข้อมูล
การยื่นวีซ่าโซนอเมริกา
การยื่นวีซ่าในกลุ่มเอเชีย
การยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเกนและยุโรป

การยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ทางบริษัทกรอกฟอร์ม+นัดสัมภาษณ์
เอกสารในการยื่นวีซ่า อเมริกา “VISA USA”
1. หน้ายืนยันการนัดหมาย
2. หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
4. หนังสือเดินทาง มีอายุคงเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด/ หนังสือเดินทางเล่มเก่า
5. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เน้นใบหน้าไม่เน้นลำตัว (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมี อายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
6. ทะเบียนบ้านตัวจริง + สำเนา 1 ชุด
7. บัตรประชาชน + สำเนา 1 ชุด
8. ทะเบียนสมรส / ใบหย่า + สำเนา 1 ชุด
9. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนามสกุล + สำเนา 1 ชุด
10. หนังสือรับรองจากธนาคารต้นสังกัด พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี จำนวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
11. บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ 12. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ
13. กรณีไปเยี่ยมญาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของญาติ

การสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าส่วนใหญ่จะจัดที่ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ (U.S. Embassy in Bangkok) ผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยและทำงานใน 15 จังหวัดตอนเหนือสุดของประเทศ สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ของตนได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) หากอาศัยหรือทำงาน/ศึกษาเป็นเวลาอาศัยอย่างน้อย 3 เดือนในรอบปีปฏิทิน 12 เดือนก่อนหน้า ใน 15 จังหวัดต่อไปนี้:
เชียงใหม่
ลำพูน
พะเยา

สุโขทัย
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน

พิจิตร
ตาก
กำแพงเพชร

น่าน
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์

ลำปาง
เพชรบูรณ์
แพร่

ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การมีทะเบียนบ้านอยู่ 1 ใน 15 จังหวัดทางเหนือ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์ บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น
โปรดทราบ: ระบบจะยินยอมให้ท่านทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่า
ต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบฟอร์มคำรัองขอวีซ่าชั่วคราวอิเลคทรอนิกส์ดีเอส 160 แล้วเท่านั้น
ในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องฯดังกล่าว ท่านต้องเข้าไปยังเวบไซต์ https://ceac.state.gov/genniv กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์มคำร้องฯ ซึ่งมีแถบบาร์โค้ดและเลขที่ยืนยันแบบฟอร์มคำร้องฯอยู่ เมื่อท่านต้องการทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า ท่านต้องกรอกเลขที่ยืนยันแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวอิเลคทรอนิกส์ดีเอส 160 ในระบบ ท่านจึงจะสามารถทำการนัดหมายได้
Download แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

การยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา

เอกสารประกอบวีซ่าแคนาดา

1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + เล่มเก่า (หากมีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นสีขาว ซูมใบหน้า 90-100% (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ฟอร์มขอวีซ่า + Family Form (กรอก 2 แบบฟอร์ม)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน +สำเนาบัตรประชาชน
5. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, อัตราเงินเดือน)
5.1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาให้แนบเป็นหนังสือรับรองการศึกษา
6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
7. ใบจองที่พัก กรณีไปพักบ้านญาติหรือผู้เชิญจากแคนาดาให้เตรียมเอกสารเพิ่มดังนี้
7.1 จดหมายเชิญจากคนแคนาดาระบุความสัมพันธ์, รายละเอียดการเชิญและหากเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย + สำเนาหน้าพาสปอร์ต
8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
10. Statement ที่มีตราประทับจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (อัพเดทจากย้อนปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน)
11. ระยะเวลาพิจารณา โดยประมาณการ 7-10วันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

** กรุณาเตรียมรูปถ่ายให้ได้ขนาดมาตรฐานที่แจ้งไว้ สถานทูตเน้นความชัดของใบหน้าเป็นหลัก**

Download แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp
ให้กรอก Application for Temporary Resident Visa Made Outside of Canada [IMM 5257] PDF, 338 KB
Family Information [IMM 5645] P

การยื่นวีซ่าประเทศไต้หวัน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + เล่มเก่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นสีขาว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
4. หลักฐานการประกอบอาชีพ
- ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด
- ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
- นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน ,หลักฐานการงานและหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
5. หลักฐานการเงิน **หลักฐานการเงินที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าควรมีตราประทับจากธนาคาร**
- สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง แสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือน(นับจากเดือนปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน) พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่มีตราประทับจากธนาคาร
6. กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
7. สำหรับลูกค้าที่เคยเดินทางต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป(เชงเก้น) อังกฤษ ออสเตรเลีย สามารถสมัครวีซ่าออนไลน์ไต้หวันได้
8. หนังสือเชิญ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
เวลาพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ : ในส่วนของแบบฟอร์มการขอวีซ่าทางสถานทูตได้เข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกออนไลน์ กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อให้ทางบริษัทได้นำมากรอกแบบฟอร์มให้กับท่านในเบื้องต้นดังนี้
1. สำเนาพาสปอร์ต + สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. สถานภาพการสมรส ชื่อ-สกุลและวัน/เดือน/ปีเกิดของคู่สมรส
3. เอกสารเกี่ยวกับการเชิญ(ระบุเกี่ยวกับชื่อผู้เชิญ,ชื่อหน่วยงานที่เชิญ,ที่ตั้ง,เบอร์ติดต่อ)
4. กรุณาระบุข้อมูลดังนี้ให้ด้วย
- ชื่อ-สกุล และวัน/เดือน/ปีเกิดของบิดา
- ชื่อ-สกุล และวัน/เดือน/ปีเกิดของมารดา
- ชื่อ-สกุล และวัน/เดือน/ปีเกิดของคู่สมรส
5. ท่านเคยเดินทางเข้าไต้หวันมาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคย) กรุณาระบุวันที่เคยเดินทางเข้า

การยื่นวีซ่าประเทศจีน

เอกสารในการยื่นขอประเทศจีน (ไม่ต้องไปยื่นด้วยตัวเอง ทางบริษัทสามารถยื่นให้ได้)
1. แบบฟอร์ม
2. พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนาพาสปอร์ต
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นขาว) 1 ใบ
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
5. ใบจองโรงแรม
Download เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

การยื่นวีซ่าประเทศพม่า

เอกสารยื่นวีซ่าพม่า

1. พาสปอร์ตเล่มจริง + เล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีขาว) 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
6. เบอร์ติดต่อ
เวลาพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ

การยื่นวีซ่าประเทศมาเลเซีย

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ามาเลเซีย

1. PASSPORT ตัวจริง+ สำเนา
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
4. จดหมายรับรองการทำงาน
5. Work Permit ตัวจริง + สำเนา
6. จดหมายเชิญ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
7. ใบตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพ
8. สำเนาการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
ของผู้เดินทางหรือหากบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ใช้ของบริษัทแทน 9. แบบฟอร์ม พร้อมลายเซ็นตามเล่ม Passport
10. สำหรับชาวต่างชาติ (สถานทูตแจ้งว่าหากทำงานในไทยสามารถขอได้)

ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
กรุณารักษาแบบฟอร์มให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยยับ (ไม่ควรให้มีรอยลบ หรือร่องรอยการแก้ไข)

การยื่นวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์ (สำหรับสัญชาติศรีลังกา)

1. พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนาทุกหน้า
2. Work Permit ตัวจริง+สำเนาทุกหน้า
3. รูปถ่ายสี 2x2นิ้ว (พื้นขาวหรือพื้นน้ำเงิน)
4.จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ
5.จดหมายเชิญจากฟิลิปปินส์
6.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ตัวจริง
7. หลักฐานการเงิน
8. แบบฟอร์ม *ลูกค้าต้องเป็นผู้ไปรับแบบฟอร์มตัวจริงที่สถานทูตเท่านั้น รวมถึงต้องลงมือกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง จากนั้นจึงทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น
9. เวลาพิจารณา 3 วันทำการหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กลับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

การยื่นวีซ่าประเทศอินโดนิเซีย

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฟิลิปปินส์ (สำหรับสัญชาติศรีลังกา)

1. Passport
2. 2 Photo (2x2 inchecs: background sky-blue color)
3. Copy air ticket
4. Copy hotel voucher
5. Invitation letter for conference
6. Work Permit + copy
7. Employment Certificate
8. Visa form (please apply by yourself in our office)
9. Process time for 2 visa about 7-10 working days
Remark: Above document is for each embassy If you'd like to apply for 2 country please make for 2 copy also better if you can sent it to me within this week

**สัญชาติบังคลาเทศ ** (ประเทศต้องห้ามสำหรับการเข้าประเทศอินโดนีเชีย) หากจะทำเรื่องเข้าประเทศอินโดนีเซีย ต้องติดต่อ ตม ที่อินโดนีเชียเพื่อขอเอกสาร Approval มาก่อนแล้วจึงมาทำเรื่องยื่นและติดวีซ่าในเล่มที่สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย)

การยื่นวีซ่าประเทศเกาหลีใต้

เอกสารการยื่นวีซ่าเกาหลีใต้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

DOCUMENTS FOR BUSINESS VISA

1. PASSPORT AND COPY พาสปอร์ตและสำเนา 1 ชุด
2. WORK PERMIT AND COPY ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด
3. CERTIFICATE OF RRESIDNECE สำเนาทะเบียนบ้าน
4. EMPLOYMENT CERTIFICATE FROM THAI COMPANY (INDICATE POSITION AND SARARY) หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
5. BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OF THAI COMPANY (หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของบริษัทในประเทศไทย)
6. BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OF KOREAN COMPANY หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของบริษัทในประเทศเกาหลี
7. BANK CERTIFICATE OF APPLICANT OR APPLICANT’S COMPANY (ISSUED BY THE BANK) หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นหรือของบริษัทซึ่งเป็นสปอร์นเซอร์ โดยต้องเป็นหนังสือรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร
8. HOTEL RESERVATION หลักฐานการจองโรงแรม
9. AIRPLANE TICKET ตั๋วเครื่องบิน
10. RE-ENTRY PERMIT IN THAILAND AND COPY ตราประทับ RE-ENTRYที่แสตมป์จากด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมสำเนา 1 ชุด
11. 2 PHOTO (2 INCHECS) รูปถ่ายสีขาว 2นิ้ว 2รูป
12. APPLICATION FORM แบบฟอร์ม
13. INVITATION LETTER FROM KOREAN COMPANY จดหมายเชิญจากประเทศเกาหลี

APPLICATION TIME 08.30-10.30 AM (MONDAY – FRIDAY)
RECEIVING TIME 13.30 – 16.00 PM
PROCESSING TIME: 7 DAYS

การยื่นวีซ่าประเทศสิงคโปร์

เอกสารการยื่นวีซ่าสิงคโปร์

Documents Required

1. Validity of passport – at least 6 months **
2. Application form 14a “Complete”
3. Letter of Introduction (LOI) V39A “S’pore” (if have)
4. Copies of sponsor’s ID card of S’pore Citizen or S’pore Permanent Resident ” (if have)
5. Copies of passport “all the pages” (except blank)**
6. Copies of Thai valid visa **
7. Copies of permanent residence
8. Letter of Employer / Work Permit “except blank” (if have)
9. Letter of University /Letter of School
10. Copies of air ticket**
11. Copies of hotel booking**
12. Copies of china identity card
13. 2 Photo 2”Inch Color (Only White Background)**

Submit Visa 08:30 - 13:00 AM. // Collect Passport 16:00 - 17:30 PM.
Processing Time about 7 working days or more than

การยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย

เอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย


1.แบบฟอร์ม
2.พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนาพาสปอร์ต
3.รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นขาว) 2 ใบ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน
5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
6.ใบจองโรงแรม
7.แผนการเดินทาง

Download เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย

การยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

ระเบียบการและเอกสารยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ได้ต่ำกว่า 6 เดือน+หากมีเล่มเก่าที่มีประวัติการเดินทางแนะนำให้แนบยื่นด้วย
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป(พื้นขาว)
3. แบบฟอร์ม+ใบมอบอำนาจ
4. หลักฐานการเงิน สามารถเตรียมได้ 2 กรณี(เตรียมอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4.1 สมุดเงินฝากตัวจริง + สำเนาปรับยอดล่าสุด ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ ตั้งแต่หน้าแรกย้อนหลัง ถึงหน้าปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
4.2 Statement มีตราประทับจากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำย้อนหลัง 6 เดือน (มีค่าบริการเรียกเก็บจากธนาคาร)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนสมรสสำหรับหญิงที่แต่งงาน (ต้องใช้)
7. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่(ภาษาอังกฤษ)สำเนาทะเบียนการค้าหรือสำเนาใบพาณิชย์(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9. เด็ก- สำเนาสูติบัตร(สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี +หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
** หากเดินทางเองต้องมีหนังสือรับรองจากบิดาหรือมารดา
** หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
** หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
** ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 75 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)

การขอใบรับรองแพทย์ ขอได้ 2 ที่

 • Charas Clinic / Dr.Vanachantra & Dr. Charas Phimphilai
  82/1 ถ.ชัยภูมิ (ตรงข้ามตลาดสมเพชร) โทร. 053-252500 แฟกซ์ 053-225318
 • คลินิกพิเศษ ม.ช. Dr.Phanumet Srisawang , Dr. Tassanai Wanaratwichit 053-946908-10

10. กรณียื่นแบบธุรกิจต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศออสเตรเลีย(ที่พักจากออสเตรเลีย) หรือการเชิญโดยบุคคลที่พำนักในออสเตรเลียควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่ออ้างอิงสำเนาหน้าพาสปอร์ต + สำเนาหน้าวีซ่า จดหมายเชิญแสดงความสัมพันธ์ช่วงเวลาที่จะเชิญไป (รวมถึงเอกสารการเงินหากจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด)
** ทั้งนี้ผู้เชิญสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ จากที่แจ้งเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการได้รับอนุมัติวีซ่า***
11. ใบจองที่พัก+ใบจองตั๋วเครื่องบิน
12. ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 7-10 วันทำการ

หมายเหตุ ในการกรอกใบสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตต้องการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน พร้อมที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
***ถ้าอยู่เกิน 90 วัน ต้องมีใบตรวจร่างกายด้วย โดยใช้ฟอร์ม 160****

การยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าประทับตราเหลืออย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปสี
3. หลักฐานทางการเงิน ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว อัพเดท ย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)
6. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
9. กรณียังศึกษาอยุ่ ต้องใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย(ส่วนสำเนาประจำตัวนักเรียน, นักศึกษา กรณีปิดเทอมเท่านั้น) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องทำหนังสือเซ็นต์ยินยอมให้บุตรเดินทางได้ โดยใช้แบบฟอร์มที่พิมพ์ด้วยตัวเองได้
10. ข้าราชการใช้หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรข้าราชการ จากต้นสังกัด กรณีที่เกษียณแล้วให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญด้วย (ถ้ามี)
11. ทางสถานทูตต้องการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งทีทำงานที่บ้าน และเบอร์มือถือด้วย หมายเหตุ: ถ้า 3 ท่านขึ้นไปถึงจะทำเป็นกรุ๊ปได และต้องเดินทางไปพร้อมกัน สายการบินเดียวกัน ไฟท์เดียวกันเท่านั้น

สำหรับกรณีมีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ หรือกรุ๊ปเหมา ทางบริษัทต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายนำกรุ๊ประบุรายละเอียดว่าบริษัทว่าออกค่าใช้จ่ายไห้ทั้งหมดและเหตุผลในการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบลายชื่อผู้ร่มเดินทางทุกท่านมาด้วย
 • STATEMENT ของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Download เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

www.immigration.gov.nz
Application work visa/permit inz 1015 (tour leader)
Application visitor’s visa/permit inz1017 (student)

การยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

เอกสารประกอบการยื่นวีซาฝรั่งเศส

1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2รูป พื้นหลังสีขาว
3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และต้องมีหน้าเปล่าสำหรับประทับตราวีซ่าเหลืออย่างน้อย 1 หน้า โดยในหน้าดังกล่าวต้องระบุคำว่า "วีซ่า" ในหน้าหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง (สำเนา) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก หรือ 5 หน้าสุดท้าย หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ

4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
5. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
7. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ_ก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
8. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
1. ประกันภัยการเดินทางควรสามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเล ของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
9. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง) สำเนาการจองโรงแรมสำหรับการพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส (จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้) หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส
10. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)
11. หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร
12. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร (หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)
13. หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
14. หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
15. หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
16. หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
17. รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด
18. รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
19. รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
20. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปล
21. โปรแกรมการเดินทาง
ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10 วันทำการ หรือมากกว่า

** สถานทูตสามารถที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาได้ **
** ในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสต้องทำการนัดหมายกับสถานทูตล่วงหน้าฉะนั้นควรยื่นก่อนล่วงหน้า 15-20 วันก่อนการเดินทาง **

การยื่นวีซ่าประเทศบราซิล

เอกสารยื่นวีซ่าบราซิล (สำหรับชาวต่างชาติ) กรณีวีซ่าธุรกิจ

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อยหกเดือน มีหน้าเหลือสำหรับวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งหน้า
2. รูปถ่ายขนาด 4*4 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หนึ่งรูป
3. ตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารยืนยันการเดินทางแบบไป-กลับ
4. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย(พร้อมสำเนา)
5. หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือสถาบันที่ผู้ร้องขึ้นอยู่ ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่จะอยู่ในบราซิล
6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่บราซิล
7. หลักฐานแสดงสถานะทางด้านการเงินของผู้สมัคร เช่น จดหมายรับรองจากบริษัท, สำเนาสมุดบัญชี หรือ รายการเดินบัญชีจากธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

กรุณารับทราบว่า:

 • วีซ่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน สถานทูตไม่มีบริการด่วน กรณียื่นวีซ่ากลุ่มอาจเพิ่มระยะเวลาทำการ ต้องเดินทางเข้าประเทศบราซิลครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน
 • นับจากวันที่ออกวีซ่า เป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นที่ต้องมั่นใจว่าได้มีการยื่นขอวีซ่าแล้ว
 • สามารถอยู่ในบราซิลได้ 90 วัน และต่อวีซ่าได้อีก 90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองตรวจคนเข้าเมืองของบราซิล (DPMAF) และไม่เกิน 180 วันในรอบ 12 เดือน

การยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน

เอกสารการยื่นวีซ่าสวีเดน

1. พาสปอร์ต เล่มจริง +เล่มเก่า 1 เล่ม+ สำเนาหน้าแรก
2. แบบฟอร์มขอวีซ่า + FAMILY APP-D FORM + QUESTIONNAIRE APP-A FROM
3. รูปถ่ายพื้นขาว 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(2ชุด)
5. BANG GARUNTEE SCB
6. ประกันการเดินทาง BUPA-COVER 24 DAYS + หนังสือรับรองสุขภาพ (ตัวจริง)
7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
8. จดหมายเชิญ+ รายละเอียด

ระยะเวลาทำการ 7 – 10 วัน
** ในการยื่นขอวีซ่าต้องทำการนัดหมายกับสถานทูตล่วงหน้า ฉะนั้นควรยื่นก่อนล่วงหน้า 15-20 วันก่อนการเดินทาง**

การยื่นวีซ่าประเทศตุรกี

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตุรกี

1. PASSPORT ตัวจริง (หากมีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นขาว)
3. ฟอร์มขอวีซ่า +ใบมอบอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
6. STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือนจากธนาคาร (บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือว่าประจำ)
7. ใบจองโรงแรมและใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
8. โปรแกรมการเดินทาง (ถ้ามี)
9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (แนบสำเนาพร้อมฉบับแปล)
10. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (สำเนาพร้อมฉบับแปล)
11. หนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานท้องที่ในตุรกี (กรณีไปประชุมหรือธุรกิจ)

เวลายื่น จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 12.00น.
ระยะเวลาทำการ(รวมวันรับส่งเล่ม) 5-7วัน

การยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาสวิตเซอร์แลนด์

1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง) Short stay visa application form
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2รูป พื้นหลังสีขาว Two color identity photos 2inches size (3.5 cm x 4.5 cm) with white backgroud
3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และต้องมีหน้าเปล่าสำหรับประทับตราวีซ่าเหลืออย่างน้อย 1 หน้า โดยในหน้าดังกล่าวต้องระบุคำว่า "วีซ่า" ในหน้าหนังสือเดินทาง)
4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก ( หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ Original passport with copy all pages (except empty page)
5. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย + สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ Old passport (If have) with copy all pages (except empty page)
6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา) Roundtrip flight ticket booking form/to Thailand (copy)
7. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้
8. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง Insurance issued by Europe company or Local authorized company (copy) cover for all trip

หลักในการเลือกประกันการเดินทาง

 • ประกันภัยการเดินทางควร สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น สามารใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของ ประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือ CTOM)
 • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
 • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

9. หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการฉบับจริง
10. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่งโดยตรงผ่านทาง (ban.visa@eda.admin.ch) หรือทางโทรสารของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือในเขตเชงเก้น โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ** ลักษณะของการเดินทางทางธุรกิจอย่างชัดเจนหรือ เหตุผลในการเดินทางอย่างเช่น การศึกษา**
11. เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการเชิญไปธุรกิจ เช่น เอกสารเกี่ยวกับที่พัก,กำหนดการประชุม เป็นต้น
12. เอกสารหลักฐานการอนุญาตหระกอบอาชีพ/การพำนักในประเทศไทย และเอกสารการอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ จะต้องมีอายุจนกว่าผู้สมัครจะกลับเข้าสู่ประเทศ ฉบับจริง + สำเนา

**สถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาได้**
เวลาพิจารณาประมาณ 10 วันทำการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเทศกาลหรือช่วงปกติ

การยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน

เอกสารประกอบวีซ่าเยอรมัน
1.พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนาพาสปอร์ต
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นขาว) 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (หากมี)
5.หลักฐานการเงิน

5.1 Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
5.2 หากต้องการรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ
6.หลักฐานการงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
6.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน
6.2 กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัท (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
6.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
6.4 กรณีเกณียณอายุจากงานราชการ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
7.1 หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องทำจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาฉบับจริงจากอำเภอ หลักฐานการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตร
7.2 หากเด็กเดินทางไปกับมาดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยมารดาจะต้องทำจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาฉบับจริงจากอำเภอ หลักฐานการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตร
7.3 หากเด็กไม่ได้เดินทางกับทั้งบิดาและมารดา โดยบิดา-มารดาจะต้องทำจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงจากอำเภอ หลักฐานการเงินของบิดา-มารดา เพื่อรับรองแก่บุตร
8.กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
9.ประกันการเดินทาง
10.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
11.ใบจองโรงแรม
12.โปรแกรมทัวร์ (หากเดินทางไปกับบริษัททัวร์)
13.แผนการเดินทาง

Download เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน
© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top